ගියර් පෙට්ටිය

111

 ගියර් පෙට්ටිය

Nema23,34 මෝටරය සඳහා, අඩු කිරීමේ අනුපාතය: 1: 2 1: 5 1:20 1:30

13 14

Nema17 සඳහා ග්‍රහ ගියර් පෙට්ටි, අඩු කිරීමේ අනුපාතය: 1: 5.18

12

ඔබට වැඩි විස්තර හෝ වෙනත් අඩුකිරීමේ සලාකයක් අවශ්‍ය නම් කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වන්න.


නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!