ប្រអប់លេខ

111

 ប្រអប់លេខ

សម្រាប់ម៉ូតូ nema23,34 សមាមាត្រកាត់បន្ថយ: 1: 2 1: 5 1:20 1:30

13 14

ប្រអប់លេខសម្រាប់យានយន្ត nema17, សមាមាត្រកាត់បន្ថយ: ១: ៥.១៨

12

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែមឬរបបកាត់បន្ថយផ្សេងទៀតសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។


កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!